Nawigacja

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Lista galerii

liczba galerii: 79

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Czwartek 06.08.2020

Czwartek 06.08.2020

PROCEDURY - POWRÓT DZIECI DO PRZEDSZKOLA

KOMUNIKATY I PROCEDURY


 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLA SIÓSTR MISJONAREK ŚWIĘTEJ RODZINY W BIAŁYMSTOKU

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493 ze zm.),
 • art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020 r. w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r. ze zmianami. 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki przedszkolnej w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówek.

  2. Celem procedury jest:

 1) zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;

 2) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

  3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego  z zakażeniem.

  4. Posyłanie dziecka do przedszkola powinno następować w uzasadnionych przypadkach, po przeanalizowaniu przez rodziców/prawnych opiekunów ryzyka związanego z zachorowaniem na COViD -19. Dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenia zawarte w Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19. 

 

§ 2.

ORGANIZACJA

 1. W okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przedszkole będzie czynne od 07.00 do 16.30.
 2. Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe), które wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do placówki. Jeśli dziecko ma jakiekolwiek objawy chorobowe po powrocie z przedszkola, rodzic/opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia  o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 3. W pierwszej kolejności z przedszkola przyjmowane są dzieci odbywające obowiązek szkolny. W drugiej kolejności dzieci rodziców pracujących, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu. Dodatkowe kryteria : dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym), na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora przedszkola, podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii.
 4. Rodzic wypełnia Deklarację (zał.nr1) uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii  COVID-19 wraz z oświadczeniami (zał. nr 2). Dostarcza ją dwa dni robocze przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola do godziny 15:00. Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej Deklaracji na adres e-mail przedszkola. Dostarczenie oryginału Deklaracji i Oświadczenia odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 5. Na terenie budynku przedszkola zostanie utworzone izolatorium – sala nr 9.
 6. Dzieci pod opieką nauczyciela będą przebywać w grupach maksymalnie 12 osobowych (1 osoba na 4m²). W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Dopuszcza się obecność w sali pomocy nauczyciela.
 7. Dzieci mogą uczęszczać do grup łączonych, w miarę możliwości zbliżonych do siebie wiekowo. Przydziału do grup dokonuje się według wieku podanego na deklaracjach rekrutacji podczas epidemii.
 8. Każda grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej i stałej  sali.
 9. W zakresie opieki nie obowiązuje dotychczasowy podział na grupy (dzieci mogą być przydzielone do innej grupy i innego nauczyciela).
 10.  Nauczycielki z grupy i osoba wspomagająca przypisani zostaną na stałe do danej grupy.
 11. Osoby opiekujące się dziećmi oraz inni pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący co najmniej 2 m.
 12. W zajęcia opiekuńcze nie angażuje się pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, którzy zgłaszają taka uzasadnioną potrzebę.
 13. Rodzice będą zobowiązani na bieżąco informować czy dziecko będzie korzystało z usług przedszkola, aby w razie zwolnienia miejsca mogło z usług przedszkola skorzystać inne dziecko.
 14. Niezgłoszenie się dziecka w terminie wskazanym w deklaracji będzie równoznaczne  z rezygnacją z miejsca i nie gwarantuje rezerwacji miejsca w placówce.
 15. Niedostarczenie deklaracji i oświadczeń w podanym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
 16. W przypadku większej liczby chętnych, niż możliwości organizacyjne placówki dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie organ prowadzący.
 17.  Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez zdrowych rodziców /opiekunów prawnych. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.
 18. Rodzice przekazują zgodę na regularne mierzenie temperatury u dziecka oraz aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.
 19. W przypadku temperatury 37 C rodzic jest informowany, że po ok.1 godzinie temperatura zostanie zmierzona ponownie, jeśli wynik będzie taki sam, rodzic zostanie o tym powiadomiony i zobowiązany do odbioru dziecka.
 20. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatka) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 21. W ustalonym miejscu w placówce (pokój nauczycielski)  znajduje się termometr bezdotykowy, natomiast w każdej Sali termometr pod pachę, każdorazowo dezynfekowany
 22. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go  w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne MEN, wytyczne GIS – www.gov.pl /Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia/) - https://cloud2x.edupage.org/cloud?z%3AQcgzwsI1KM%2BT8xXiz2XecR1%2BAlZDETfW%2Ff4bw6S%2BzWgrtGt%2B8n2D2oDTUfGW4Y4d
 23. Na okres reżimu sanitarnego nie rezygnuje się z leżakowania, należy oddawać pościel do prania co tydzień, a nie jak wcześniej co miesiąc. Leżak dezynfekuje się po skończonym dniu.
 24. Nie zaleca się mycia zębów przez dzieci podczas pobytu w przedszkolu  z uwagi na brak możliwości skutecznej dezynfekcji przyborów.
 25. Grupy przedszkolne nie spotykają się ze sobą: różne godziny pobytu na placu zabaw, różne godziny obiadu.
 26. Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować, zostają usunięte z sali. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, obręcze i skakanki itp.) – należy dokładnie czyścić lub dezynfekować
 27. W salach pozostawia się firanki i dywany. Należy dbać o czyszczenie dywanów częściej niż zwykle: 2x dziennie. Firany prane raz na dwa tygodnie.
 28. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 29. Dziecko nie może przynosić ze sobą do przedszkola lub wynosić z placówki przedmiotów, rysunków lub zabawek.
 30. Wprowadza się kategoryczny zakaz przynoszenia własnego jedzenia i picia przez dzieci do przedszkola. Jakiekolwiek produkty spożywcze pozostawione na terenie placówki zostaną niezwłocznie usunięte przez pracowników przedszkola.
 31. Dzieci myją ręce wodą i mydłem (po wejściu do przedszkola, przed i po posiłkach, po przyjściu z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych sytuacjach).
 32. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci i pracowników.
 33. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie przedszkolnego placu zabaw, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Dzieci wychodzą na plac zabaw rotacyjnie, aby grupy nie stykały się.
 34. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest na koniec każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie będzie takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 35. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren placówki
 36. Podczas niezbędnych prac higienicznych wobec dziecka (w miarę potrzeby) pracownik ma obowiązek założenia maseczki, przyłbicy, rękawiczek i fartucha jednorazowego.
 37. Posiłki będą przygotowywane z zachowaniem wszystkich procedur HACCP i wytycznych GIS.
 38. Dzieci spożywają w Sali: śniadania i podwieczorki; obiad rotacyjnie: na jadalni.
 39. Wodę dzieciom w sali podaje nauczyciel.
 40. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i in.
 41. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci przedszkola, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.
 42. Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenia przestrzegając zaleceń producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących.
 43. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum z zachowaniem środków ostrożności(rękawiczki, zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe. Osoby z zewnątrz wchodzą wyłącznie za zgodą dyrektora
 44. Dyrektor zapewnia wszystkim pracownikom środki ochrony osobistej: maseczki wielokrotnego użytku, rękawiczki jednorazowe, przyłbice oraz fartuchy jednorazowe do stosowania w miarę potrzeby podczas czynności higienicznych wobec dziecka.
 45. Dopuszcza się przebywanie pracowników bez maseczek i rękawiczek, każdorazowo z zachowaniem dystansu społecznego 2m, jednak zaleca się stosowanie ich dla własnego bezpieczeństwa.
 46.  Podczas kontaktu z rodzicem pracownik bezwzględnie stosuje środki ochrony osobistej.
 47. Każdy pracownik wchodzący do przedszkola ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz dokonania pomiaru temperatury ciała.
 48. Przed wznowieniem zajęć w przedszkolu dyrektor przypomina wszystkim pracownikom zasady:

-prawidłowego mycia rąk,

-prawidłowej dezynfekcji rąk,

-prawidłowego zdejmowania maseczki,

-prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem ochrony osobistej.

 

§ 3.

PRZYPROWADZANIE /ODBIÓR DZIECKA

 1. Dzieci przyprowadzane są tylko w godzinach 7:00 - 8:15. Po tym czasie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
 2. Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 5.  Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka we wszystkich zajęciach oraz na wyjście na plac przedszkolny.
 6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 7. Dziecko przyprowadza i po dziecko przychodzi wyłącznie 1 rodzic/ opiekun prawny.
 8. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko od lat 4 w maseczkę do i z przedszkola. Po wejściu do budynku rodzic jest obowiązany zabrać maseczkę dziecka ze sobą.
 9. Rodzic/opiekun ma obowiązek dezynfekowania dłoni płynem dezynfekcyjnym umieszczonym przy drzwiach wejściowych wewnętrznych oraz zakrywania ust i nosa.
 10. Pracownik dyżurujący dokonuje pomiaru temperatury dziecka. Jeżeli odczyt temperatury wskazuje powyżej 37,2 C odmawia wpuszczenia dziecka na teren placówki zapisując dane dziecka (imię i nazwisko).
 11. Rodzic może wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni – STREFA RODZICA, gdzie może przebywać jednocześnie maksymalnie trzy osoby dorosłe i troje dzieci. Należy zwrócić uwagę na zalecaną odległość pomiędzy osobami.
 12. Dziecko po wejściu do przedszkola bezwzględnie myje ręce wodą z mydłem z zachowaniem zasad właściwego mycia (3- latki pod kontrolą rodzica), starsze pod kontrolą pracownika.
 13. W holu przy stoliku rejestracyjnym  jednocześnie może przebywać wyłącznie jeden rodzic i jedno dziecko.
 14. Po wejściu do holu rodzic przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi przedszkola.
 15. Podczas odbioru dziecka rodzic zgłasza wyznaczonemu pracownikowi, po które dziecko przychodzi i czeka na nie w holu przy szatni.
 16. Każdy rodzic przynosi do przedszkola: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój do przebrania dziecka w razie nieprzewidzianych zdarzeń. 
 17.  Dzieci odbierane są przez rodzica  po podwieczorku od 15.00 – 16.30. Po tej godzinie, po opuszczeniu przez dzieci przedszkola, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.
 18. Podczas rozchodzenia się dzieci do domu nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali  i przekazuje dyżurnej woźnej, która odprowadza je do rodzica.

§ 4.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola. Dzieci nie dezynfekują rąk, myją je wodą z mydłem pod kontrolą rodzica lub pracownika przedszkola
 2. Pracownik przedszkola, wyznaczony do odbioru (ranek) lub przyprowadzenia z sali dziecka (popołudnie), odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zakrywali usta i nos.
 3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, a opiekujący się dziećmi do dopilnowania, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 4. Wyznacza się osoby odpowiedzialne za regularną dezynfekcję:

- sale, w których przebywają dzieci, dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci. – po zakończonym dniu,

- korytarze, toalety i inne pomieszczenia oraz powierzchnie płaskie i dotykowe - poręcze, klamki, blaty, stolików, poręcze krzeseł, włączników w salach.

 • Za bieżącą dezynfekcję toalet dla dorosłych odpowiada każdy pracownik korzystający z toalety.
 1. Wprowadza się Karty monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Kartę wypełniają wyznaczone osoby.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji - jadalnia
 3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk- instrukcje.

§ 5.

GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Korzystanie z dystrybutora wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 2. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 • stosowania środków ochrony osobistej,
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
 1. Śniadanie i podwieczorek  wydawane są w sali przedszkolnej, natomiast obiad w jadalni przedszkola. Posiłki do Sali, pod drzwi,  dostarcza pomoc nauczyciela. Po zakończonym posiłku odwozi naczynia pod drzwi jadalni, a pomoc kuchenna do zmywalni naczyń.
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi. Personel kuchenny korzysta z wyznaczonego wejścia do budynku.
 3. Ustala się następujący sposób postępowania z dostawą produktów:

- dostawca (w rękawiczkach i maseczce) zostawia produkty przy gospodarczym wejściu do budynku,

- należy usunąć wszystkie opakowania zbiorcze z zachowaniem zasad ostrożności (maseczki, rękawiczki), opakowania natychmiast usunąć do śmietnika,

- produkty możliwe do umycia z wykorzystaniem detergentu należy umyć przed wykorzystaniem produktu z zachowaniem zasad ostrożności,

- pieczywo dostarczone jest w zabezpieczonych pojemnikach i zostawione pod przykryciem w dezynfekowanym pojemniku przedszkola

- do magazynu wprowadzać wyłącznie niezbędne produkty z zachowaniem powyższych zasad bezpieczeństwa.

     6. Personel kuchenny wykonuje swoje zadania z zachowaniem odległości stanowisk pracy, a    jeśli to nie jest możliwe z zachowaniem środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki).

      7. Za regularną dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, sprzętu i blatów  odpowiada szef kuchni.

8. Za regularną dezynfekcję jadalni (blatów stolików i poręczy krzesełek, podłogi) odpowiada pomoc kuchenna.

 

 

§ 6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, którzy zgłaszają taką uzasadnioną potrzebę.
 3. Wyznacza się i przygotowuje, wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący, pomieszczenie, zwane dalej izolatką, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Izolatkę wyznacza się w Sali nr 9.
 4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika należy powiadomić natychmiast dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
 6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.
 7. Osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem w izolatce obowiązana jest zastosować środki ochrony osobistej, w tym także nieprzemakalny fartuch z długimi rękawami.

§ 7.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie dzieci.
 3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Należy umieścić w określonym miejscu z  łatwym dostępem potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor.
 7. Wprowadza się Kartę monitoringu osób obecnych w Sali w ciągu całego dnia. Za wypełnienie karty odpowiada nauczyciel.
 8. Obecność personelu kuchennego dokumentuje szef kuchni.
 9. Obecność personelu administracyjnego i pozostałego personelu  dokumentuje dyrektor
 10. Zaleca się stosowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. Dbają o zaopatrzenie dziecka powyżej 4 roku życia w indywidualną osłonę nosa i ust. ( maseczkę dziecka zabierają ze sobą)
 2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w przedszkolu.
 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której mowa wyżej, także dyrektorowi przedszkola.
 5. Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 6. Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało. 
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury. 
 8. Rodzice wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
 10. Rodzice bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 11.  Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

§ 9.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w przedszkolu do obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii koronawirusa.
 2. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa. 
 3. Organizuje pracę przedszkola na podstawie zebranych informacji od rodziców o liczbie zadeklarowanych dzieci. 
 4. Przekazuje rodzicom informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w sposób ogólnie przyjęty w danej placówce.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika. 
 6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
 7. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,  a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje                 z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 8. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.
 9. W przypadku korzystania z urządzeń terenowych, zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw. 

§ 10.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 
 3.  Do przedszkola wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą z niego wyznaczonym wejściem. Personel kuchenny wchodzi i wychodzi wejściem od zaplecza przedszkola
 4. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często myją wodą z mydłem zgodnie z instrukcją) lub odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach  w placówce) i myją ręce.
 5.  Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby. 
 6. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury nauczyciele niezbędni do zachowania bezpiecznych warunków:
 1. organizują działania opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki, odpowiednio do pensum nauczyciela;
 2. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku;
 3. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce); 
 4. przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw; 
 5. przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na przedszkolny plac zabaw; 
 6. organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu przedszkolnego, tak aby grupy            nie mieszały się ze sobą; 
 7. unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw;
 8. organizują codzienną gimnastykę podczas wietrzenia sali; 
 9. często/co godzinę/ wietrzą sale;
 10. przygotowują materiały do nauki i zabawy oraz świadczą pracę zdalną dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola. 

 

 1. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela, woźna oddziałowa: 
 1. usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki;
 2. odbiera dziecko od rodzica, odprowadza je do nauczyciela;
 3. podczas rozchodzenia się dzieci odbiera je z sali, odprowadza do rodzica; 
 4. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dystansu społecznego 2 m i utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. 
 5. dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków i in.. 
 6.  dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19. 
 7. czyści i dezynfekuje sprzęt, przedmioty używane przez dzieci i personel przynajmniej  2 razy na dobę.
 8. czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19. 

8. Pracownicy kuchni: 

 1. przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. wykonują zadania, utrzymując odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy;
 3. stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, przyłbice, rękawiczki);
 4. utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
 5. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni i jadalni 
 6. dbają o higieniczny odbiór towaru od dostawców; zwracają uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar; dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem, drugim pojemnikiem; dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia przed drzwiami;
 7. szef kuchni dba o czystość magazynu spożywczego
 8. personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi, nauczycielami, woźnymi  i osobami wspierającymi nauczyciela .

 

§ 11.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19. 2.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.

 

 



1. Komunikat_dla_rodzicow_WZNOWIENIE_DZIALALNOSCI_PRZEDSZKOLA.pdf


2. Ankieta_deklaracja__rekrutacja_na_czas_epidemii-od_25.05.2020.pdf   / należy przesłac na maila przedszkola do 20 .05.2020/


3. OSWIADCZENIE_RODZICOW-OPIEKUNOW_PRAWNYCH.pdf    / należy wypełnić i przynieść  w dniu 25.05.2020/